Friday, December 4, 2015

Complexity Economics, Evolution Theory & The Power of Modularity...Mfim...Modular-Finance~in~Motion™...

Welcome to The ModularWorld...

Mfim

<blockquote class="twitter-tweet" lang="en"><p lang="en" dir="ltr">The future of finance...<a href="https://t.co/HaUOPIp2os">https://t.co/HaUOPIp2os</a></p>&mdash; MainandWall™ (@MainandWall) <a href="https://twitter.com/MainandWall/status/672801019143655426">December 4, 2015</a></blockquote>
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

The Future of Finance, Capitalism & Democracy...

<blockquote class="twitter-tweet" lang="en"><p lang="de" dir="ltr">Robert Reich on Enforcing Capitalism <a href="https://t.co/HaUOPIp2os">https://t.co/HaUOPIp2os</a></p>&mdash; MainandWall™ (@MainandWall) <a href="https://twitter.com/MainandWall/status/672801754988195840">December 4, 2015</a></blockquote>
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

The Future of Capitalism and Democracy...

<blockquote class="twitter-tweet" lang="en"><p lang="de" dir="ltr">Robert Reich on Enforcing Capitalism <a href="https://t.co/HaUOPIp2os">https://t.co/HaUOPIp2os</a></p>&mdash; MainandWall™ (@MainandWall) <a href="https://twitter.com/MainandWall/status/672801754988195840">December 4, 2015</a></blockquote>
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>